Prawomocna nieważność umowy kredytu denominowanego Banku Ochrony Środowiska z czerwca 2005 r.

Wyrokiem z 25 marca 2024 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie (V ACa 1063/22; SSA Marta Szerel) oddalił apelację banku od wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie z 22 kwietnia 2022 r. (II C 3016/20; SSR del. Anna Kiełek), w którym ustalono nieważność umowy i zasądzono na rzecz kredytobiorcy zwrot zapłaconych kwot wraz z odsetkami od wezwania przedsądowego z 2019 r. Sąd Apelacyjny stwierdził, że linia orzeczenia jest już ugruntowana, a więc argumenty banku co do możliwości dalszego wykonania umowy po eliminacji klauzul przeliczeniowych nie mogą być uznane. W sprawie nie było również właściwego pouczenia kredytobiorcy o ryzyku związanym z zaciąganym zobowiązaniem....

Nieważność umowy kredytowej z 2007 r. zawartej z Bankiem Millennium S.A.

Sąd Okręgowy w Płocku I Wydział Cywilny wyrokiem z dnia 25 marca 2024 r. (SSO Łukasz Wilkowski) w sprawie o sygn. I C 2153/23 przeciwko Bankowi Millennium S.A.: I. ustalił, że Umowa o kredyt hipoteczny z 2007 r. zawarta z Bankiem Millennium S.A. jest nieważna, II. zasądził od pozwanego na rzecz powodów łącznie kwotę (…) PLN z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia (...) 2023 r. do dnia zapłaty, III. oddalił powództwo w pozostałym zakresie; IV. zasądził od pozwanego na rzecz powodów łącznie kwotę (…) PLN tytułem zwrotu kosztów postępowania wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia uprawomocnienia się...