Nieważność umowy Kredyt Banku

W dniu 20 marca 2023 r. Sąd Okręgowy we Wrocławiu (SSO Adam Maciński;  I C 1254/19) wydał wyrok, w którym: 1. ustalił, że Umowa kredytu z maja 2007 r. zawarta przez powodów z Kredyt Bank S.A. z siedzibą w Warszawie (poprzednikiem prawnym Santander Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie) jest nieważna; 2. oddalił powództwo w pozostałym zakresie; 3. zasądził od pozwanego na rzecz powodów kwotę 7.951,99 PLN tytułem kosztów procesu wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia uprawomocnienia się orzeczenia do dnia zapłaty. Sąd nie miał wątpliwości, że umowa jest nieważna, gdyż zawierała ona klauzule abuzywne, które zgodnie z orzecznictwem TSUE nie...

Oddalenie powództwa Santander Consumer Bank o wynagrodzenie albo waloryzację na podstawie nieważnej umowy!

Wyrokiem z 20 marca 2024 r. Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej (I C 13/23; SSR Katarzyna Jakubów-Trojszczak) oddalił w całości powództwo Santander Consumer Bank o zapłatę tzw. wynagrodzenia za korzystanie z kapitału (żądana kwota 34 tys. zł), ewentualnie waloryzacji wypłaconej kwoty nominalnej wskaźnikiem inflacji (żądana kwota ok. 7 tys. zł). Wcześniej na rzecz kredytobiorcy został wyrokiem Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z 8.4.2022 r. (I ACa 202/21) zasądzony zwrot dochodzonej przez kredytobiorcę kwoty ok. 92 tys. zł. stanowiącej nadwyżkę kwoty zapłaconej bankowi ponad kwotę wypłaconego kredytu indeksowanego kursem CHF w wysokości ok. 80 tys. zł (kredyt był przeznaczony na zakup samochodu i...