Nieważność umowy Santander Bank Polska S.A.

W dniu 14 marca 2024 r. Sąd Okręgowy w Warszawie, IV Wydział Cywilny (SSO Monika Dominiak, sygn. IV C 98/20) wydał wyrok, w którym: 1. ustalił, że umowa kredytowa d. Kredyt Banku jest nieważna; 2. zasądził od pozwanego łącznie na rzecz powodów kwotę 134.624,72 PLN wraz ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia 31 grudnia 2019 r. do dnia zapłaty 3. ustala, że pozwany ponosi koszty postępowania w całości - pozostawiając szczegóły ich wyliczenia referendarzowi sądowemu Zasadnicze ustne motywy rozstrzygnięcia: Sąd w całości podzielił stanowisko wyrażone przez stronę powodową w pozwie oraz dalszych pismach procesowych. W ocenie Sądu pomiędzy pozwanym a...

Prawomocna nieważność umowy Raiffeisen!

W dniu 14 marca 2024 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie, V Wydział Cywilny (SSA Aleksandra Kempczyńska, sygn. V ACa 1210/11) wydał wyrok, w którym oddalił apelację banku od wyroku ustalającego nieważność. Sąd uwzględnił zarzut zatrzymania w zakresie kwoty faktycznie wypłaconego kredytu, jednakże uwzględnienie zarzutu zatrzymania nie miało wpływu na naliczanie odsetek ustawowych za opóźnienie. Same odsetki ustawowe za opóźnienie zostały zasądzone od terminu zakreślonego w wezwaniu przedsądowym. Dodatkowo Sad zasądził od pozwanego na rzecz powoda 4.050 zł tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego w postępowaniu apelacyjnym. Poniżej informacja o wyroku Sądu I instancji: Sąd Okręgowy w Warszawie (IV C 1484/19, SSO...