Deutsche Bank Polska S.A. przegrywa. Sąd nie uwzględnił zarzutu zatrzymania.

W dniu 31 stycznia 2024 r. Sąd Okręgowy w Warszawie, XXVIII Wydział Cywilny (SSO Paweł Kaszak, sygn. XXVIII C 14428/21) wydał wyrok, w którym: 1) ustalił, że umowa kredytu zawarta 13 listopada 2007 r. z Deutsche Bank PBC S.A. jest nieważna; 2) zasadził na rzecz powodów kwotę prawie 550 tys. PLN oraz ponad 36 tys. CHF wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie odpowiednio od dnia upływu terminu z wezwania do zapłaty i w niewielkiej części od dnia doręczenia pozwu do dnia zapłaty; 3) zasądził od pozwanego na rzecz powodów koszty procesu w tym koszty zastępstwa procesowego według norm prawem przepisanych....

Nieważność umowy Raiffeisen

W dniu 31 stycznia 2024 r. Sąd Okręgowy w Warszawie, XXVIII Wydział Cywilny (SSO Marcin Czachura), sygn. XXVIII C 2294/23 wydał wyrok, w którym: Ustalił, że umowa kredytu indeksowanego do CHF jest nieważna i zasądził od pozwanego na rzecz powodów kwotę 252.928,30 zł wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 19 kwietnia 2023 r. do dnia zapłaty. W pozostałym zakresie oddalił powództwo Zasądził od pozwanego na rzecz powodów kwotę 11.834,00 zł tytułem zwrotu kosztów procesu wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od uprawomocnienia się wyroku. Wyrok jest nieprawomocny. Sprawę prowadzą adw. Anna Wolna-Sroka oraz adw. Katarzyna Szydłowska z Kancelarii...

Nieważność umowy Raiffeisen

W dniu 31 stycznia 2024 r. Sąd Okręgowy w Warszawie, III Wydział Cywilny (SSO Rafał Schmidt) wydał wyrok na posiedzeniu niejawnym, w którym: Ustalił nieważność umowy z listopada 2007 r. zawartej z d. EFG Eurobank Ergasias S.A. (obecnie Raiffeisen) Zasądził od Raiffeisen Bank International A.G. kwotę 93.870,96 zł oraz 57.977,91 CHF wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 16 lutego 2018 r. do dnia zapłaty Rozstrzyga, że pozwany ponosi koszty procesu w całości, pozostawiając szczegółowe wyliczenie referendarzowi sądowemu. Wyrok jest nieprawomocny. Sprawę prowadzi adw. Anna Wolna-Sroka z Kancelarii Adwokackiej Czabański Wolna-Sroka S.K.A.