Nieważność umowy Raiffeisen

W dniu 30 stycznia 2024 r. Sąd Okręgowy w Warszawie, XXV Wydział Cywilny (SSO Krystyna Stawecka, sygn. akt XXV C 244/23) wydal wyrok, w którym: Ustalił, że umowa o kredyt hipoteczny z sierpnia 2007 r. zawarta pomiędzy EFG Eurobank Ergasias S.A., a powodami jest nieważna; Zasądził od pozwanego na rzecz powodów łącznie kwotę 533.305,41 PLN wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 29 sierpnia 2017 r. do dnia zapłaty; Zasądził od pozwanego na rzecz powodów kwotę 11.834 PLN tytułem zwrotu kosztów procesu. Wyrok jest nieprawomocny. Sprawę prowadzi adw. Anna Wolna-Sroka oraz adw. Katarzyna Szydłowska z Kancelarii Adwokackiej Czabański Wolna-Sroka...

Nieważność umowy BPH S.A. (dawny wzorzec GE Money Banku)

W dniu 29 stycznia 2024 r. Sąd Okręgowy w Warszawie, IV Wydział Cywilny, (SSO Anna Tyrluk-Krajewska, sygn. IV C 298/20) wydał wyrok na posiedzeniu niejawnym, w którym: 1. ustalił, że nie istnieje stosunek prawny wynikający z umowy kredytu z 2007 r. pomiędzy GE Money Bankiem Spółką Akcyjną w Gdańsku (obecnie BPH S.A.), a powodami. 2. zasądził od Banku BPH S.A. w Gdańsku na rzecz powodów łącznie kwotę 218.242,02 PLN i kwotę 53.515,72 CHF wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie liczonymi od 25 stycznia 2020 do dnia zapłaty; 3. zasądził od Banku BPH S.A. w Gdańsku na rzecz powodów kwotę 1.100...