Nieważność umowy mBanku

Wyrokiem z dnia 24 stycznia 2024 r. Sąd Okręgowy w Warszawie (SSO Joanna Bitner, sygn. akt III C 3873/20):  1. ustalił, że umowa kredytowa zawarta z BRE Bank S.A. (obecnie mBank S.A.) jest nieważna;  2. zasądził od mBank S.A. na rzecz powoda kwoty 102.575,29 PLN i 65.497,82 CHF wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od każdej z tych kwot od dnia 28 grudnia 2023 r. do dnia zapłaty; 3. w pozostałej części oddalił powództwo 4. obciążył pozwany bank całością kosztów postępowania w sprawie - pozostawiając referendarzowi sądowemu ich szczegółowe wyliczenie USTNE ZASADNICZE MOTYWY ROZSTRZYGNIĘCIA Sąd zgodnie z żądaniem powoda dokonał analizy...