Nieważność umowy zawartej z EFG Eurobank Ergasias S.A. Sąd nie uwzględnia zarzutu zatrzymania.

W dniu 18 stycznia 2024 r. Sąd Okręgowy w Warszawie, III Wydział Cywilny (SSO Rafał Jasiński, sygn. III C 1720/22) wydał wyrok, w którym: 1) ustalił, że umowa o kredyt hipoteczny zawarta 18 stycznia 2008 r. z EFG Eurobank Ergasias jest nieważna; 2) zasadził na rzecz jednego z powodów kwotę 217.085,12 PLN wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 27 kwietnia 2022 r. do dnia zapłaty; 3) zasądził od pozwanego na rzecz powoda koszty procesu w tym koszty zastępstwa procesowego według norm prawem przepisanych. Sąd podzielił w całości argumentację strony powodowej co do abuzywności postanowień indeksacyjnych zawartych w umowie....