Nieważność umowy mBanku

W dniu 16 stycznia 2024 r. Sąd Okręgowy w Warszawie, IV Wydział Cywilny (SSO Radosław Tukaj, sygn. akt IV C 1394/19) wydał wyrok, w którym: 1. ustala, że umowa kredytowa o kredyt hipoteczny zawarta z mBankiem jest nieważna 2. zasądza od pozwanego na rzecz powodów kwotę 405 119,41 PLN oraz 135 652,49 CHF- - wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 29 lutego 2020 r. do dnia zapłaty 3. oddala powództwo w pozostałym zakresie 4. zasądzona od pozwanego na rzecz powodów kwotę 17 434 PLN tytułem zwrotu kosztów procesu wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia uprawomocnienia się...