Nieważność umowy PKO B.P. (d. Nordea) z listopada 2010 r.

W dniu 16 listopada 2023 r. Sąd Okręgowy w Warszawie (SSR del. Maciej Wójcicki) wydał wyrok w sprawie o sygn. XXVIII C 4781/21, w którym: I. ustalił, że Umowa nr LKM-CHF-OKRA1-10-000059 o kredyt mieszkaniowy Nordea – Habitat z dnia 3 listopada 2010 r. jest nieważna,II. zasądził od Banku na rzecz powoda kwotę 107.909,25 PLN oraz 31.595,93 CHF wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie liczonymi od kwoty: 107.909,25 PLN oraz 25.629,17 CHF od dnia 3 czerwca 2020 r. do dnia zapłaty, 5.966,76 CHF od dnia 26 kwietnia 2020 r. do dnia zapłaty. III. oddalił powództwo w pozostałym zakresie,IV. zasądził od Banku...

16 listopada 2023 r. Sąd Okręgowy w Warszawie ( III C 1212/20; SSO Rafał Schmidt) wydał wyrok, w którym: 1. uznał umowę zawartą z Deutsche Bankiem we wrześniu 2008 r. za w całości nieważną 2. zasądził na rzecz powódki kwoty dochodzone pozwem wraz z odsetkami od dnia złożenia oświadczenia o świadomości skutków nieważności umowy, co nastąpiło w toku postepowania w 2022 r. 3. kosztami procesu obciążył w całości bank. Z motywów ustnych: - Sąd wskazał, że istnieje interes prawny powódki w ustaleniu nieważności, gdyż umowa wciąż wiąże i samo zasądzenie nie eliminuje stanu niepewności na przyszłość - podzielił argumentację strony...