Nieważność umowy kredytu z 2008 r. zawartej z d. EFG Eurobank Ergasias

Sąd Okręgowy w Warszawie XXV Wydział Cywilny wyrokiem z dnia 15 listopada 2023 r. (SSO Anna Ogińska-Łągiewka) w sprawie o sygn. XXV C 2778/18 przeciwko Raiffeisen Bank International AG: I. ustalił, że umowa o kredyt hipoteczny z 2008 r. zawarta z EFG Eurobank Ergasias S.A. Spółka Akcyjna Oddział w Polsce jest nieważna; II. zasądził od pozwanego na rzecz strony powodowej kwotę (...) PLN wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia (...) 2023 r. do (...) 2023 r., z zastrzeżeniem, że zapłata tej kwoty nastąpi po zaofiarowaniu przez powodów zwrotu kwoty (...) PLN lub po zabezpieczeniu roszczenia o jej zwrot;...

Prawomocna wygrana z Raiffeisen Bank International – umowa d. Polbank EFG nieważna.

Sąd Apelacyjny w Warszawie wyrokiem z dnia 15 listopada 2023 r. (V ACa 1137/22; SSA Ewa Kaniok) oddalił apelację RBI AG i zasądził koszty postępowania apelacyjnego na rzecz kredytobiorcy. W prowadzonej sprawie Sąd Okręgowy w Warszawie wyrokiem z dnia 4 marca 2022 r. (IV C 2604/20; SSO Monika Włodarczyk) ustaił nieważność umowy zawartej z d. Polbank EFG w marcu 2008 r. i zasądził na rzecz kredytobiorcy zwrot zapłaconych kwot wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia wezwania przedsądowego do zapłaty do dnia złożenia przez pozwanego zarzutu zatrzymania w 2021 r. Sąd Apelacyjny w ustnych motywach wyroku wyjaśnił, że w...

Prawomocna wygrana z Bankim BPH S.A. w Sądzie Apelacyjnym w Warszawie (kredyt całkowicie spłacony)

Sąd Apelacyjny w Warszawie wyrokiem z dnia 15 listopada 2023 r. (V ACa 1131/22; SSA Ewa Kaniok) I. oddalił apelację Banku BPH S.A. II. zasądził od Banku BPH S.A. na rzecz kredytobiorcy kwotę 8.100 PLN tytułem zwrotu kosztów postępowania apelacyjnego wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od tej kwoty od dnia uprawomocnienia się orzeczenia do dnia zapłaty. Sąd Apelacyjny nie uwzględnił zgłoszonego przez bank zarzutu zatrzymania. W prowadzonej sprawie Sąd Okręgowy Warszawa-Praga wyrokiem z dnia 21 kwietnia 2022 r. (II C 1457/19; SSO Katarzyna Sałaj-Alechno) zasądził na rzecz kredytobiorcy przestankowo z tytułu nieważności umowy kwotę 233.328,76 PLN wraz z odsetkami...