Prawomocna przesłankowa nieważność umowy mBanku (kredyt całkowicie spłacony)!

W dniu 14 listopada 2023 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie (SSA Joanna Wiśniewska-Sadomska; I ACa 892/22), wydał wyrok, w którym: I. zmienił zaskarżony wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie (SSO Ewa Ligoń- Krawczyk, sygn. I C 618/20 oddalający w całości powództwo kredytobiorcy) - w punkcie pierwszym w ten sposób, że zasądził od pozwanego mBank Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie na rzecz powodów kwotę 60.202,91 CHF wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie liczonymi od dnia 17 lutego 2021 r. do dnia zapłaty; - w punkcie drugim w ten sposób, że ustalił, że pozwany ponosi w całości koszty postępowania zlecając ich szczegółowe...