Prawomocna wygrana z Bankiem BPH S.A. w Gdańsku!

Sąd Apelacyjny w Gdańsku wyrokiem z dnia 31 października 2023 r. (I ACa 128/23; SSA Karolina Sarzyńska):I. oddalił apelację Banku BPH S.A.II. zasądził od Banku BPH S.A. na rzecz kredytobiorców kwotę 4.050 PLN tytułem zwrotu kosztów postępowania apelacyjnego wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od tej kwoty od dnia uprawomocnienia się orzeczenia do dnia zapłaty. Sąd Apelacyjny nie uwzględnił zgłoszonego przez bank zarzutu zatrzymania. W prowadzonej sprawie Sąd Okręgowy w Gdańsku wyrokiem z dnia 17 maja 2022 r. (I C 646/19; SSO Małgorzata Lemańczyk-Lis) ustalił, że umowa kredytu zawarta z dawnym GE Money Bank S.A. jest nieważna, zasądził na rzecz...