Oddalenie powództwa nabywcy wierzytelności przeciwko pozwanym kredytobiorcom z uwagi na nieważność umowy kredytu z 2008 r. zawartej z Euro Bank S.A.

Sąd Okręgowy w Przemyślu I Wydział Cywilny (SSO Piotr Guzy) wyrokiem z dnia 30 października 2023 r. w sprawie o sygn. akt I C 522/23 (poprzednie sygnatury: I Nc 43/16 oraz I Nc 22/23) z powództwa AGIO WIERZYTELNOŚCI PLUS 2 Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty w likwidacji z siedzibą w Warszawie: I. oddalił powództwo w całości; II. zasądził od powoda na rzecz strony pozwanej kwotę (...) PLN tytułem zwrotu kosztów postępowania. W ustnych motywach rozstrzygnięcia Sąd wskazał, że powództwo dochodzone przez powoda podlegało oddaleniu w całości, ponieważ umowa kredytu z 2008 r. indeksowanego do CHF, zawarta przez pozwanych z Euro...