Nieważność umowy kredytu z 2007 r. zawartej z EFG Eurobank Ergasias S.A.

Sąd Okręgowy w Warszawie XXVIII Wydział Cywilny wyrokiem z dnia 27 października 2023 r. (SSO Aleksandra Błażejewska-Leoniak) w sprawie o sygn. XXVIII C 13699/21 przeciwko Raiffeisen Bank International AG: I. ustalił, że nie istnieje stosunek prawny wynikający z Umowy o kredyt hipoteczny zawartej w 2007 r. przez powodów z EFG Eurobank Ergasias S.A. Spółka Akcyjna Oddział w Polsce, II. zasądził od pozwanego:a) łącznie na rzecz powodów kwotę (...) PLN z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia (...) listopada 2021 r. do dnia zapłaty,b) na rzecz powoda kwotę (...) PLN z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia (...) listopada 2021 r....