Prawomocna nieważność umowy Raiffeisen Bank

W dniu 23 października 2023 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie (SSA Beata Kozłowska; I ACa 1231/22), wydał wyrok, w którym: I. oddalił obie apelacje; II. zniósł wzajemnie między stronami koszty postępowania apelacyjnego. W ustnych motywach rozstrzygnięcia Sąd wskazał, że ani apelacja powoda ani apelacja pozwanego nie dawały podstaw do ingerencji w treść zaskarżonego rozstrzygnięcia. W ocenie Sądu apelacyjnego zarzuty postawione przez pozwanego nie były zasadne. Sąd Apelacyjny podzielił stanowisko co do abuzywnego charakteru postanowień umowy a co za tym idzie nieważność umowy. Sąd II instancji uznał, że pozwany skutecznie podniósł zarzut zatrzymania, a umowa kredytu jest umową wzajemną. Odsetki ustawowe za opóźnienie,...

Nieważność umowy Raiffeisen Bank

W dniu 23 października 2023 r. Sąd Okręgowy w Warszawie (SSO Maciej Nawrocki; XXVIII C 18171/21), wydał wyrok, w którym: I. ustalił, że umowa o kredyt hipoteczny z dnia 5 lipca 2007 r. zawarta pomiędzy powodem EFG Eurobank Ergasias S.A. Spółka Akcyjna oddział w Polsce z siedzibą w Warszawie (poprzednikiem prawnym pozwanego) jest nieważna; II zasądził od pozwanego na rzecz powoda łącznie kwotę 135.664,89 PLN oraz 73.320,75 CHF wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie liczonymi od dnia 10 października 2023 r. do dnia zapłaty III. oddalił powództwo w pozostałym zakresie; IV. zasądził od pozwanego na rzecz powoda kwotę 15.817,00 PLN tytułem zwrotu...

Nieważność umowy kredytu z 2006 r. zawartej z GE Money Bank S.A.

Sąd Okręgowy w Warszawie XXVIII Wydział Cywilny wyrokiem z dnia 23 października 2023 r. (SSO Maciej Nawrocki) w sprawie o sygn. XXVIII C 3936/22 przeciwko Bankowi BPH S.A.: I. ustalił, że umowa kredytu zawarta w 2006 r. przez powoda z GE Money Bank S.A. jest nieważna, II. zasądził od pozwanego na rzecz powoda kwotę (...) PLN oraz (...) CHF wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia (...) października 2023 r. do dnia zapłaty, III. oddalił powództwo w pozostałej części, IV. zasądził od pozwanego na rzecz powoda kwotę (...) PLN tytułem zwrotu kosztów postępowania wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie...