Nieważność umowy PKO BP

Wyrokiem z 18 września 2023 r. Sąd Okręgowy w Warszawie (SSO Agnieszka Derejczyk, IV C 257/20) wydał wyrok w sprawie przeciwko Powszechnej Kasie Oszczędności Bank Polski S.A. z siedzibą w Warszawie, w którym: I. ustalił, że umowa o kredyt mieszkaniowy NORDEA-HABITAT zawarta dnia 20 kwietnia 2009 r. pomiędzy powódką a poprzednikiem prawnym pozwanego banku Nordea Bank Polska S.A. z siedzibą w Gdyni jest  nieważna; II. oddalił powództwo o zapłatę; III. kosztami postępowania obciążył strony po połowie, pozostawiając ich szczegółowe rozliczenie referendarzowi sądowemu. Sąd uznał, że umowa jest nieważna, gdyż w ocenie Sądu nie ulega wątpliwości, iż poprzednik prawny pozwanego banku działający jako...

Umowa d. Polbank EFG nieważna

Wyrokiem wydanym na posiedzeniu niejawnym 18 września 2023 r. Sąd Okręgowy w Warszawie (XXV C 2930/18; SSO Anna Pogorzelska) zasądził na rzecz kredytobiorcy zwrot kwot zapłaconych w wykonaniu umowy kredytu indeksowanego z czerwca 2008 r. zawartej z Polbank EFG. W toku postępowania kredyt został całkowicie spłacony w związku ze sprzedażą nieruchomości, kredytobiorca dokonał potrącenia i zmodyfikował powództwo celem zasądzenia na jego wyłącznie nadwyżki spłat ponad kwotę kredytu. Wyrok jest nieprawomocny. Sprawę prowadzi adw. dr Jacek Czabański. Postępowanie trwało 82 miesiące.