Nieważność umowy kredytowej z 2007 r. zawartej z BRE Bank S.A.

Wyrokiem z dnia 10 sierpnia 2023 r. Sąd Okręgowy w Warszawie w sprawie o sygn. XXVIII C 11712/21 (SSR del. Michał Maj) przeciwko mBank S.A.: I. ustalił, że umowa o kredyt hipoteczny "Multiplan" waloryzowany kursem CHF zawarta w 2007 r. z BRE Bank S.A. jest nieważna, II. zasądził od pozwanego na rzecz strony powodowej kwotę (...) PLN z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 4 lutego 2022 r. do dnia zapłaty, III. oddalił powództwo w pozostałej części, IV. zasądził od pozwanego na rzecz strony powodowej zwrot kosztów procesu z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia uprawomocnienia się orzeczenia do dnia...