Umowa d. Fortis Banku uczciwa?

15 marca 2023 r. został wydany wyrok Sądu Okręgowego (XXV C 883/18; Anna Ogińska-Łągiewka), w którym:- oddalił powództwo w całości;- zasądził od powoda na rzecz BNP Paribas Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie kwotę 5.417,00 PLN tytułem zwrotu kosztów postępowania. W ustnych motywach rozstrzygnięcia Sąd wskazał, że w jego ocenie zarówno roszczenie główne jak i roszczenie ewentualne nie zasługiwały na uwzględnienie. Przeprowadzone postępowanie dowodowe, zarówno z dokumentów jak i ze źródeł osobowych nie dały podstaw, aby uznać zawartą przez strony umowę kredytu hipotecznego za nieważną ze względu na jej sprzeczność z ustawą, zasadami współżycia społecznego czy nieważną w związku...

Umowa Getin Banku z marca 2008 r. nieważna

W dniu 15 marca 2023 r. Sąd Okręgowy w Warszawie (SSO Joanna Dalba - Sobczyńska; XXVIII C 4640/21), wydał wyrok, w którym: 1.       Ustalił, że Umowa kredytu hipotecznego nr (...) indeksowanego do CHF z dnia (...) marca 2008 r. zawarta pomiędzy powodami, a pozwanym jest w całości nieważna. 2.       Oddalił w całości powództwo o zapłatę. 3.       Zniósł pomiędzy stronami koszty postępowania w sprawie. W ustnych motywach rozstrzygnięcia Sąd ocenił, że powodowie posiadali status konsumentów w momencie zawierania umowy, wobec czego można oceniać skuteczność umowy z abuzywności, a abuzywność zdaniem Sądu wynika z nienależytego poinformowania powodów o skali ryzyka kursowego i niepowiadomienia ich o...