Umowa kredytu ING Bank Śląski S.A. prawomocnie nieważna

Sąd Apelacyjny w Gdańsku wyrokiem z dnia 06 marca 2023 r. (sygn. akt V ACa 1203/22; SSA Leszek Jantowski) zmienił wyrok Sądu Okręgowego w Gdańsku z dnia 19 maja 2022 r. (sygn. akt I C 1518/18; SSO Ewa Karwowska) w ten sposób, że oddalił roszczenie o zapłatę, oddalił apelację banku w pozostałym zakresie oraz zniósł wzajemnie między stronami koszty postępowania apelacyjnego. Przed sądem pierwszej instancji powództwo zostało uwzględnione w całości, tj. ustalono nieważność umowy kredytu, uwzględniono roszczenie o zapłatę oraz zasądzono od banku na rzecz kredytobiorcy koszty postępowania. Sąd Apelacyjny zmienił wyrok w zakresie roszczenia o zapłatę przyjmując, że bank...