Zdaniem sędziego umowa d. Kredyt Banku jest ważna i uczciwa

W dniu 22 lutego 2023 r. Sąd Okręgowy w Warszawie (SSO Andrzej Kuryłek; I C 364/20), wydał wyrok, w którym: I.                    oddalił powództwo. II.                 zasądził od powodów na rzecz pozwanych kwotę 10 817,00 PLN tytułem zwrotu kosztów procesu. W ustnych motywach rozstrzygnięcia Sąd wskazał, że źródłem konfliktu pomiędzy stronami nie były zapisy umowy kredytu zawartej przez d. Kredyt Bank z października 2008 r., tylko okoliczności poza umową, które zaistniały później, tj. nieoczekiwany wzrost kursu CHF. Sąd wskazał, że to, co stanowi egzemplifikację Dyrektywy 93/13 do polskiego porządku prawnego to badanie autentycznej abuzywności umowy i służy do tego, żeby przywrócić równowagę kontaktową stron. Zdaniem Sądu,...

Nieważność umowy Banku Millennium

W dniu 22 lutego 2023 r. Sąd Okręgowy w Warszawie (SSO Ewa Uchman) w sprawie o sygn. akt XXVIII C 16244/22 wydał wyrok, w którym: ustalił nieważność umowy Banku Millennium S.A. zasądził od pozwanego na rzecz powodów kwotę 593.459,27 PLN wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 17 kwietnia 2020 r. do dnia zapłaty. Zasądził od pozwanego na rzecz powodów kwotę 11.817 zł tytułem zwrotu kosztów procesu, w tym 10.817 zł tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego. Wyrok jest nieprawomocny. Sprawę prowadzi adw. Anna Wolna-Sroka z Kancelarii adwokackiej Czabański Wolna-Sroka Sp.p.

Sąd stwierdza nieważność umowy całkowicie spłaconego kredytu

W dniu 22 lutego 2023 r. Sąd Okręgowy w Warszawie (SSO Anna Zalewska) w sprawie o sygn. akt XXV C 2698/20 wydał wyrok, w którym: 1. Zasądził od Raiffeisen Bank International A.G.  na rzecz powoda 26.498,31 CHF wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 15 sierpnia 2020 r. do dnia zapłaty;  2. Zasądził od pozwanego na rzecz powoda koszty procesu w tym koszty zastępstwa procesowego, których szczegółowe wyliczenie pozostawił referendarzowi sądowemu. Sąd zgodził się z argumentacją pełnomocnika powoda, iż umowa zawiera nieuczciwe postanowienia umowne, które prowadzą do upadku umowy. Z uwagi na całkowitą spłatę kredytu sprawa dotyczyła jedynie roszczenia o...