Sąd Najwyższy odmawia przyjęcia do rozpoznania skargi kasacyjnej Banku Millennium!

Kolejna wygrana przed SN! Postanowieniem dnia 12 października 2022 r., w sprawie o sygn. akt I CSK 3784/22, Sąd Najwyższy odmówił przyjęcia do rozpoznania skargi kasacyjnej Banku Millennium od wyroku Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 4 lutego 2022 r., sygn. akt I ACa 529/21. Dodatkowo bank został obciążony kosztami zastępstwa procesowego postępowania kasacyjnego. Umowa kredytu indeksowanego Banku Millennium z kwietnia 2007 r. została ostatecznie uznana za nieważną! Sprawę prowadziła adwokat Anna Wolna-Sroka z Kancelarii Adwokackiej Czabański Wolna-Sroka Sp.p.

Umowa z GE Money Bank nieważna

Sąd Okręgowy w Gdańsku wyrokiem z dnia 12 października 2022 r. sygn. akt XV C 1910/20 (SSO Wojciech Włosiński) w sprawie przeciwko Bank BPH S.A.:1. ustalił nieważność umowy kredytu zawartej z dawnym GE Money Bank S.A.2. zasądził od banku na rzecz kredytobiorców kwotę 220.587,01 PLN oraz 1.502,00 CHF wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie liczonymi od dnia 22 listopada 2020 r. do dnia zapłaty;3. zasądził od banku na rzecz kredytobiorców kwotę 11.834,00 PLN tytułem zwrotu kosztów postępowania. W ustnych motywach wyroku sąd wyjaśnił, że powództwo zasługuje na uwzględnienie, ponieważ umowa zawiera klauzule indeksacyjne do CHF, które należy uznać za abuzywne.Po...