Umowa z mBankiem nieważna

Sąd Okręgowy w Warszawie (SSR del. Maciej Wójcicki; XXVIII C 3507/21) w dniu 5 października 2022 r. wydał wyrok. w którym: I. ustalił, że Umowa kredytu z czerwca 2006 r. zawarta z dawnym BRE Bank S.A. jest nieważna,II. zasądził od pozwanego - mBank S.A. na rzecz powodów zwrot zapłaconych kwot w łącznej wysokości 468.600 zł wraz odsetkami ustawowymi za opóźnienie od lutego 2021 r. do dnia zapłatyIII. zasądził od pozwanego na rzecz powodów całość kosztów procesu w tym kosztów zastępstwa procesowego. Sąd w motywach rozstrzygnięcia szczegółowo omówił wady prawne umowy, które zdaniem Sądu spowodowały, że umowy kredytu nie można utrzymać....

Umowa kredytu z sierpnia 2007 r. zawarta z Deutsche Bank prawomocnie nieważna

Wyrokiem z 5 października 2022 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie (V ACa 101/22; SSA Ewa Kaniok) podtrzymał wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z 8 listopada 2021 r. (II C 231/17; SSR del. Anna Bonkowska) ustalający, że umowa jest nieważna i zasądzający zwrot zapłaconych kwot. Sąd Apelacyjny uznał jednak, że umowa jest nieważna ze względu na bezskuteczność postanowień przeliczeniowych, a nie bezwzględnie jak przyjął Sąd Okręgowy i uwzględnił podniesiony przez bank w postępowaniu apelacyjnym zarzut zatrzymania. Sąd oddalił także roszczenie o zasądzenie odsetek ustawowych za opóźnienie. Wyrok jest prawomocny, ale strony mogą jeszcze wnieść skargę kasacyjną do Sądu Najwyższego.Kredytobiorców reprezentował adw....

Oddalenie powództwa przeciwko mBankowi

W dniu 5 października 2022 roku Sąd Okręgowy w Warszawie (II C 2094/19; Michał Chojnacki) na posiedzeniu niejawnym wydał wyrok, w którym w całości oddalił powództwo kredytobiorcy o ustalenie i zapłatę skierowane przeciwko mBank S.A. Motywy rozstrzygnięcia nie są znane, gdyż na razie uzasadnienie nie zostało sporządzone. Wyrok stoi w jaskrawej sprzeczności z orzeczeniami zapadającymi w apelacji warszawskiej i dlatego w sprawie zostanie złożona apelacja, która w naszej ocenie zostanie uwzględniona, a wyrok oczywiście zostanie zmieniony. Wyrok jest nieprawomocny.Sprawę prowadzi adw. Anna Wolna-Sroka z Kancelarii Czabański Wolna-Sroka Sp.p.