Prawomocna nieważność umowy mBank

Prawomocna nieważność umowy mBanku. Sąd Apelacyjny w Warszawie wyrokiem z dnia 5 maja 2022 r. sygn. akt V ACa 637/21 (SSA Robert Obrębski) na skutek apelacji obu stron:I. zmienił wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z 29 czerwca 2021 r. (sygn. akt II C 787/18) w ten sposób, że:1) ustalił, że umowa zawarta przez powoda z BRE Bank S.A. we wrześniu 2008 r. jest nieważna;2) zasądził od mBank S.A. na rzecz powoda kwotę 203.774,63 PLN z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od 11 września 2018 r. do dnia zapłaty;3) uwzględnił zgłoszony przez bank zarzut zatrzymania;II. oddalił apelację banku;III. ustalił, że koszty postępowania...