Umowa z DNB nieważna

28 kwietnia 2022 r. Sąd Okręgowy w Warszawie (SSO Ewa Jończyk, sygn. akt XXV C 13/22, poprzednia sygn. III C 1535/20), w sprawie z powództwa kredytobiorców przeciwko DNB Bank Polska S.A. na posiedzeniu niejawnym wydał wyrok, w którym: 1. ustalił, że umowa kredytu z lutego 2009 r. jest nieważna;2. zasądził na rzecz powodów kwotę 500.947,78 zł wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia 25 czerwca 2020 r. do dnia zapłaty;3. zasądził na rzecz kredytobiorców kwotę 11.834 zł tytułem zwrotu kosztów procesu Wyrok jest nieprawomocny. Sprawę prowadzi adw. Anna Bielecki

Sąd stwierdza brak statusu konsumenta

28 kwietnia 2022 r., w dniu wydania uchwały III CZP 40/22, Sąd Okręgowy w Warszawie (SSR del. Edyta Sornat-Unisk, XXVIII C 1763/21) wydał wyrok, w którym: 1. oddalił powództwo w całości, 2. zasądził koszty procesu od powoda na rzecz pozwanego. Podając ustne motywy rozstrzygnięcia Sąd wskazał, iż o oddaleniu powództwa zadecydował brak posiadania statusu konsumenta przez powoda. Zdaniem Sądu powód zakupił nieruchomości w celach inwestycyjnych, bowiem 3 lata po zawarciu umowy kredytu powód zaczął prowadzić działalność gospodarczą, która w CEIDG miała m.in. wpisany przedmiot zawiązany z najmem nieruchomości. Podczas przesłuchania powód zaprzeczył, by prowadził w tym zakresie działalność gospodarczą. Jednakże...