Sąd Okręgowy w Warszawie wyrokiem z 3 marca 2020 r. w sprawie p-ko Raiffeisen Bank (XXV C 429/19, SSR del. Stanisław Zabłocki) ustalił, że umowa kredytu d. Polbank EFG jest nieważna i zasądził na rzecz kredytobiorców zwrot do tej pory zapłaconych kwot w wysokości ok. 133 tys. zł oraz 85 tys. CHF.

Umowa jest nieważna z uwagi na abuzywność zawartych w niej klauzul waloryzacyjnych. Klauzule te zostały sformułowane w sposób niejednoznaczny i…

2 marca 2020 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie (I ACa 199/18, Beata Kozłowska, Beata Byszewska (spr.), Agnieszka Wachowicz-Mazur) uznał, że aneks do umowy kredytu mBanku z 2008 r., który zmienił kredyt złotowy udzielony w kwocie ok. 500 tys. zł. w 2007 r. na kredyt indeksowany jest nieważny, a w związku z tym kredytobiorca zobowiązany jest do spłaty kredytu według pierwotnych ustaleń.

Sąd zmienił zaskarżony wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z 20 grudnia 2017 r. (I C 1306/16, SSO Jacek Bajak) i…

25 lutego 2020 r. Sąd Okręgowy w Warszawie (SSR del. Michał Jakubowski, XXV C 195/16) wydał wyrok, w którym oddalił roszczenie o ustalenie, że umowa kredytu indeksowanego d. Getin Banku jest ważna i wynikające z niego roszczenie o zapłatę, ale ustalił, że umowa zawiera nieuczciwe postanowienia dotyczące indeksacji i zasądził na rzecz powodów kwotę ponad 126 tys. zł tytułem zwrotu nadpłaconych rat kredytu wraz z odsetkami od stycznia 2016 r.

W rezultacie wysokość zadłużenia kredytobiorcy spadła z ok. 760 tys. zł wg banku do ok. 360 tys. zł. (zadłużenie bez…

5 lutego 2020 r. Sąd Okręgowy w Warszawie, V Wydział Cywilny w sprawie przeciwko mBank S.A. (sygn. V Ca 1070/19) oddalił w całości apelację banku od wyroku Sądu Rejonowego dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie, VI Wydział Cywilny (sygn. VI C 2405/18) i zasądził na rzecz powoda koszty zastępstwa procesowego.

Tym samym utrzymany został wyrok Sądu I instancji, w którym zasądzono na rzecz powoda zwrot wszystkich składek ubezpieczenia niskiego wkładu…

5 lutego 2020 r. Sąd Okręgowy w Warszawie (SSR del. Kamil Gołaszewski, XXV C 2893/19) w sprawie p-ko Raiffeisen Bank International AG (Spółka Akcyjna) Oddział w Polsce, wydał wyrok w którym: I. Oddalił powództwo o zapłatę, gdyż kredytobiorcy zapłacili na rzecz banku mniej niż otrzymali; II. Ustalił, że umowa kredytu indeksowanego d. Polbank EFG jest nieważna. III. Zasądził od Raiffeisen na rzecz powodów kwotę zwrot kosztów procesu.

Umowa jest nieważna bez względu na ustalanie kursów walut. Regulamin nie zawiera obiektywnych przesłanek do ustalenia kursów. Umowa jest sprzeczna…