16 grudnia 2019 r. Sąd Okręgowy w Warszawie XXV Wydział Cywilny, sygn. akt XXV C 1293/17 (SSO Piotr Bednarczyk)

Sąd unieważnił umowę dawnego Getin Banku na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 4 ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym i zasądził wzajemny zwrot świadczeń.

W praktyce oznacza to, że bank ma zwrócić nadwyżkę pomiędzy kwotą wypłaconego kredytu, a kwotami wpłaconymi przez kredytobiorcę z tytułu nieważnej umowy. Dodatkowo Sąd zasądził od banku na rzecz kredytobiorcy zwrot kosztów postępowania, w tym kosztów zastępstwa procesowego, w wysokości 11.817 zł.

Wyrok jest nieprawomocny.
Sprawę prowadzili adw. Anna Wolna-Sroka oraz adw. Jacek Czabański.