Umowa Polbank EFG nieważna

W dniu 4 sierpnia 2021 r. Sąd Okręgowy w Warszawie (IV C 2465/20; SSO Monika Włodarczyk) wydał wyrok, w którym:
1. ustalił , że umowa kredytowa z września 2008 r. zawarta z EFG Eurobank Ergasias S.A. Oddział w Polsce jest nieważna;
2. zasądził na rzecz powoda kwoty 73.701,64 PLN oraz 15.917,84 CHF wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie;
3. zasądził na rzecz powoda zwrot kosztów procesu.
Sąd wskazał, że powód posiada interes prawny w rozumieniu art. 189 k.p.c. w zakresie żądania ustalenia nieważności umowy kredytu, albowiem takie rozstrzygnięcie pozwoli uniknąć sporów między z bankiem w przyszłości i usunie istniejący obecnie stan niepewności co do treści stosunku prawnego wynikającego z umowy.
Sąd uznał, że umowa jest nieważna na podstawie art. 353 (1) kc., 58 par. 1 i 2 kc.
Sąd wskazał, że oświadczenia o ryzyku nie były wystarczające i były sprzeczne z zasadami współżycia społecznego.
Sąd zauważył, że Klauzule indeksacyjny były zawarte w regulaminie co potwierdza, że niebyły indywidulanie uzgodnione.
Sąd zasądził całość dochodzonego pozwem roszczenia.
Wyrok jest nieprawomocny. Sprawę prowadzą adwokat dr Jacek Czabański oraz adwokat Dominika Helios