Umowa d. Polbank EFG jest nieważna

21 maja 2021 r. Sąd Okręgowy w Warszawie, w sprawie p-ko Raiffeisen Bank International (XXV C 3054/19, SSR del. Stanisław Zabłocki) ustalił, że umowa o kredyt hipoteczny d. EFG Eurobank Ergasias S.A. zawarta w lipcu 2008 r. jest nieważna oraz zasądził od pozwanego na rzecz powoda kwotę 147.010,93 PLN wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 22 listopada 2016 r. do dnia zapłaty. Sąd obciążył pozwanego wszystkimi kosztami procesu.
W uzasadnieniu Sąd wskazał, że umowa jest nieważna z uwagi na abuzywność zawartych w niej klauzul indeksacyjnych. Klauzule te zostały sformułowane w sposób niejednoznaczny i nietransparentny a w związku z tym są sprzeczne z dobrymi obyczajami i rażąco naruszają interes konsumentów. Klauzule indeksacyjne mają bezpośredni wpływ na główne świadczenie i ich usunięcie musi skutkować nieważnością umowy.
Sąd nie uwzględnił podniesionego przez pozwanego zarzutu przedawnienia odwołując się do daty zawarcia umowy, daty wniesienia pozwu (listopad 2016 r.) oraz stanowiska SN przedstawionego w ostatniej uchwale.
Wyrok jest nieprawomocny.
Sprawę prowadził adw. Jacek Czabański, adw. Anna Bielecki, adw. Jakub Ryzlak i adw. Maciej Zaborowski.