Umowa d. Polbank EFG nieważna

28 stycznia 2021r. Sąd Okręgowy w Warszawie w sprawie p-ko Raiffeisen Bank International (XXV C 1903/19, SSR del. Stanisław Zabłocki) ustalił, że umowa kredytu d. Polbank EFG jest nieważna i zasądził na rzecz kredytobiorców zwrot kwoty 102.619,57 PLN oraz 22.079,40 CHF z odsetkami ustawowymi za opóźnienie.
W uzasadnieniu Sąd wskazał, że Umowa jest nieważna z uwagi na abuzywność zawartych w niej klauzul indeksacyjnych. Klauzule te zostały sformułowane w sposób niejednoznaczny i nietransparentny i w związku z tym są sprzeczne z dobrymi obyczajami i rażąco naruszają interes konsumentów. Ponieważ klauzule indeksacyjne mają bezpośredni wpływ na główne świadczenie, ich usunięcie skutkuje nieważnością całej umowy. Sąd w uzasadnieniu odniósł się również do oświadczeń o ryzyku przedłożonych przez Bank, wskazując że miały charakter blankietowy.
Sąd przy rozliczeniu świadczeń przyjął zasadę tzw. dwóch kondykcji.
Wyrok jest nieprawomocny. Sprawę prowadzi adw. Anna Wolna-Sroka oraz adw. Dominika Helios.