10 stycznia 2020 r. Sąd Okręgowy w Warszawie (SSR del. Anna Zalewska, XXV C 2852/18, wcześniej XXV C 1949/16) ustalił, że umowa d. Polbank EFG jest nieważna, ale oddalił powództwo o zapłatę.

Sąd stwierdził, że doszło do naruszenia swobody zawierania umów, z uwagi na brak pewności stosunku prawnego oraz brak równowagi między stronami. Szczególnie abuzywny charakter, zdaniem Sądu, miała klauzula o uruchomieniu kredytu: „W przypadku kredytów indeksowanych do waluty obcej, wypłata kredytu następuje w złotych według kursu nie niższego niż kurs kupna zgodnie z Tabelą obowiązującą w momencie wypłaty środków z kredytu.” Ta klauzula dawała Bankowi możliwość zupełnie dowolnego ukształtowania wysokości kredytu.

Jednocześnie Sąd oddalił roszczenie o zapłatę, gdyż uznał, że dopóki kwota zapłacona przez klienta jest niższa niż otrzymana od banku, to roszczenie o zapłatę jest niezasadne. Sąd dodał, że czeka na zajęcie stanowiska przez SN w kwestii takich rozliczeń na skutek pytania zadanego przez V Wydział Cywilny Odwoławczy Sądu Okręgowego w Warszawie.

Wyrok jest nieprawomocny. Sprawę prowadził adw. Jacek Czabański, adw. Dominika Helios oraz adw. Maciej Zaborowski.