STRATEGIA

W przypadku roszczeń kredytobiorców zgłaszanych w związku z umową kredytu indeksowanego lub denominowanego, należy w pierwszej kolejności podnosić argument nieważności umowy.

W takim przypadku rozliczenie pomiędzy stronami polega na wzajemnym zwrocie świadczeń w wysokości nominalnej, to jest kredytobiorca zwraca otrzymaną kwotę kredytu pomniejszoną o dotychczasowe spłaty. Należy jednak pamiętać, że zwrot kwoty kredytu musi nastąpić dopiero po żądaniu banku - a takie żądanie bank skieruje dopiero po prawomocnym orzeczeniu sądu stwierdzającym nieważność umowy. Wówczas hipoteka na nieruchomości upadnie, a więc będzie można zaspokoić roszczenia banku zaciągając nowy kredyt lub sprzedając nieruchomość. 

Jako roszczenie w pozwie podnosimy argument o bezskuteczności postanowień umownych w postaci klauzul indeksacyjnych. W takim przypadku umowa kredytu trwa dalej, ale wysokość rat spłaty kredytu oraz saldo zadłużenia kredytobiorcy musi być obliczana bez klauzul indeksacyjnych, co oznacza że kredyt przestaje być powiązany z kursem waluty obcej, a zarówno raty kredytu jak i saldo zadłużenia są znacznie niższe (to jest to potoczne "odfrankowienie").

Szacunkowe skutki finansowe można sprawdzić korzystając z kalkulatora na stronie: www.pomocfrankowiczom.pl

 

Kancelaria prowadzi wyłącznie postępowania indywidualne. Kancelaria nie prowadzi pozwów grupowych. Uważamy taką formę dochodzenia roszczeń za nieopłacalną dla kredytobiorców. Nawet w przypadku wygrania takiego procesu i tak bowiem będzie konieczne wytoczenie sprawy indywidualnej dla uzyskania wyroku zasądzającego określoną kwotę na rzecz kredytobiorcy.

KOSZTY

WYNAGRODZENIE KANCELARII

Koszty prowadzenia sprawy są ustalane indywidualnie. Osoby zainteresowane zleceniem prowadzenia sprawy powinny przesłać skan umowy kredytowej wraz z ewentualnymi aneksami na adres: biuro@kancelariaczabanski.pl 

W ciągu 7 dni Kancelaria dokonuje wstępnej oceny zasadności roszczeń i przedstawia ofertę na poprowadzenie sprawy.

 

KOSZTY SĄDOWE

Osoba składająca pozew musi liczyć się z opłatą sądową wynoszącą 5% wartości roszczenia (jednak w przypadku konsumentów w sprawach o roszczenia z umów kredytu nie więcej niż  1000 zł).

Ponadto w sprawie należy liczyć się z kosztami zaliczki na opinię biegłego (ok. 1000 - 3000 zł).

Zgodnie z ogólnymi regułami postępowania cywilnego, przegrywający sprawę musi zwrócić koszty wygranemu, w tym koszty jego prawników (tzw. koszty zastępstwa procesowego). Wysokość tych kosztów ustalana jest ryczałtowo w zależności od wartości przedmiotu sporu i wynosi w I instancji:

  • 3600 zł dla roszczenia pomiędzy 20 a 50 tys. zł
  • 5400 zł dla roszczenia pomiędzy 50 a 200 tys. zł
  • 10.800 zł dla roszczenia pomiędzy 200 tys. a 2 mln. zł. 

 

W II instancji koszty wynoszą 50% (jeżeli II instancja to Sąd Okręgowy) albo 75% (jeżeli to Sąd Apelacyjny) stawki za pierwszą instancję.